Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 LEVERAGE - poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu

Leverage - poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu (Debt to Equity Ratio)

vzorec: cizí zdroje / upravený vlastní kapitál

Ukazatel poměru cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu vyjadřuje jaký je poměr cizích zdrojů vůči vlastním zdrojům při financování firmy (tzv. Leverage). Pokud je výše ukazatele 1 tak výše VK a cizích zdrojů na financování firmy je stejná. Tato informace je důležitá pro věřitele a investory, jelikož čím je hodnota ukazatele vyšší, tím vyšší je poměr cizích zdrojů vůči vlastnímu kapitálu a tím je i vyšší riziko pro věřitele. Nicméně vyšší zadluženost, vedle zvýšené rizikovosti firmy v případě recese či negativních výkyvů hospodaření firmy, znamená také vyšší podíl levnějších zdrojů financování, jelikož náklady na cizí zdroje jsou zpravidla levnější než náklady na vlastní kapitál. Zjednodušeně vyšší zadluženost zpravidla zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu, nicméně současně významně zvyšuje pravděpodobnost, že společnost nedokáže ustát negativní výkyvy v hospodaření (nejrizikovější jsou cyklická odvětví). Optimální výše tohoto ukazatele pro majitele firmy závisí na způsobu financování firmy, vztahy s věřiteli, ceny zdrojů, oboru podnikání firmy atp. Pro věřitele zpravidla platí, že čím je tento ukazatel nižší, tím nižší riziko. Ideální hodnota z pohledu věřitele je do max. hodnoty 1, kdy se společnost financuje vlastním kapitálem a cizími zdroji ve stejné výši. Reálně však 50% podílu VK na financování firmy dosahuje jen malé procento firem. Při finanční analýze preferuji používat spíše ukazatel podílu upraveného vlastního kapitáluna financování aktiv (vč. zahrnutí leasingu) a tento ukazatel hodnotit vždy v kontextu dalších ukazatelů, abychom dosáhly komplexní pohled na finanční stabilitu firmy.

Pozn: Ukazatel lze například upravit tak, že místo všech cizích zdrojů se vybere jen určitá část - zpravidla bankovní úvěry a výpomoci, či jen dlouhodobé úvěry a poměří se k výši vlastního kapitálu. Tyto ukazatele zajímají především banky.

< Zpět na články o finanční analýze