FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY - SOFTWARE


Finanční analýza - softwareProfesionální software pro finanční analýzy účetních výkazů, finančních ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, výpočet CASH FLOW a praktický pomocník při řízení a plánování firmy.

Finanční analýza firmy je jedinečný program na českém a slovenském trhu
, jehož cílem je srozumitelně a přehledně poskytnout informace o finančním vývoji firmy.

 

Kvalitní finanční software je tady!

 

 

 

ANALÝZA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ


ANALÝZA AKTIV

Grafická analýza aktiv
ANALÝZA AKTIV v grafech - analýza struktury aktiv v členění na dlouhodobá a krátkodobá aktiva a stálá a oběžná aktiva. JDI NA UKÁZKU V PDF

 

 

ANALÝZA PASIV

Grafická analýza pasiv
ANALÝZA PASIV v grafech - analýza struktury pasiv v členění na dlouhodobá a krátkodobá pasiva a vlastní kapitál a cizí zdroje. JDI NA UKÁZKU V PDF

 

ANALÝZA VÝSLEDOVKY

Grafická analýza výsledovky
ANALÝZA VÝSLEDOVKY v grafech - analýza tržeb, marží, krytí mzdových nákladů, výkonové spotřeby, finančních nákladů a výsledku hospodaření. JDI NA UKÁZKU V PDF

 

HODNOCENÍ BONITY FIRMY


HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ FIRMY

Součástí programu FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY je rating na úrovni bankovních modelů, který umí posoudit vypočtené hodnoty finančních ukazatelů a současně v desetistupňové škále vyhodnotit celkovou bonitu firmy.

Dále program nabízí v přehledném grafickém zpracování hodnocení meziročního trendu finančních ukazatelů za až 5 účetních období a hodnocení hlavních rizikových a pozitivních stránek firmy.

Program posuzuje dodavatelské riziko, kdy hodnotí rizikovost odběratele a jeho pravděpodobnou platební morálku na základě účetních výkazů, včetně doporučení výše dodavatelského limitu.

 

 

 

HODNOCENÍ UKAZATELŮ

Hodnocení finančních ukazatelů
RATING FAF - hodnocení finančního zdraví (bonity) a hlavních finančních ukazatelů firmy - ratingové rozpětí 1 až 10 bodů (1 nejlepší a 10 nejhorší). JDI NA UKÁZKU V PDF

 

HODNOCENÍ BONITY

Hodnocení bonity firmy
RISK MANAGEMENT - zhodnocení hlavních ukazatelů a rizikových a pozitivních faktorů firmy, dodavatelského rizika, předpokládané platební morálky odběratele a doporučení dodavatelského limitu. JDI NA UKÁZKU V PDF

HODNOCENÍ FINANČNÍCH UKAZATELŮ


PŘEHLED UKAZATELŮ

Finanční ukazatele
Více jak 40 FINANČNÍCH UKAZATELŮ v přehledném uspořádání sleduje komplexně trend tržeb, rentability, nákladů, likvidity, zadluženosti a krytí dluhů. JDI NA UKÁZKU V PDF

 

 

 

HODNOCENÍ TRENDŮ

Spider analýza a analýza trendů finančních ukazatelů
ANALÝZA TREDNŮ FINANČNÍCH UKAZATELŮ a SPIDER GRAF přehledně hodnotí meziroční změny ve vývoji trendů finančního vývoje firmy za dvě období. JDI NA UKÁZKU V PDF

 

ANALÝZA UKAZATELŮ

Analýza finančních ukazatelů v grefech
Analýza finančních ukazatelů v grafech
DASHBOARD ANALÝZA UKAZATELŮ - komplexní finanční analýza ukazatelů v grafech pro finanční řízení firmy. JDI NA UKÁZKU V PDF

 

HODNOCENÍ CASH FLOW A "CO KDYŽ ANALÝZA"


CASH FLOW I. a II.

Automaticky počítané CASH FLOW
Automaticky počítané CASH FLOW (dvě varianty) pro finanční analýzy a finanční řízení (zreálnění výsledku hospodaření, změna vlastního, dlouhodobého a krátkodobého financování firmy). JDI NA UKÁZKU V PDF

ANALÝZA CASH FLOW

Grafická analýza CASH FLOW
Grafická analýza cash flow:
a) Dynamické CASH FLOW v grafech.
b) Grafická struktura financování firmy.
c) Přehledná analýza užití zdrojů a zdrojů financování firmy. JDI NA UKÁZKU V PDF

CO KDYŽ ANALÝZA

Co když analýza
"CO KDYŽ ANALÝZA" nabízí odpovědi na otázky jako: Co se stane, když vyplatíte podíl na zisku, prodloužíte splatnosti faktur odběratelům o 30 dnů, vykážete ztrátu 2 mil. Kč, poklesnou vám tržby, investujete, půjčíte si z firmy, splatíte investiční úvěr? Zároveň co když analýza obsahuje informace o dopadu těchto kroků na ukazatele firmy a cash flow. Co když analýza pomáhá při plánování a finančním řízení firmy, včetně odhadu dopadu změn na možné hodnocení bankou. JDI NA UKÁZKU V PDF

 


 

 

 

ÚČETNÍ VÝKAZY - TŘI ODLIŠNÉ POHLEDY


VÝKAZY - ANALÝZA TRENDŮ

Vertikální a horizontální analýza účetních výkazů
Horizontální a vertikální analýza pro rychlé a přehledné meziroční srovnání výsledků hospodaření firmy a pro porovnání dosažených výsledků s plánovanými. JDI NA UKÁZKU V PDF


 

 

ZKRÁCENÉ VÝKAZY

Přehled zkrácených účetních výkazů a základních finančních ukazatelů
Rychlý přehled zkrácených účetních výkazů, hlavních finančních ukazatelů a finančního ratingu (hodnocení bonity) na jedné stránce formátu "A4". JDI NA UKÁZKU V PDF

 


 

PLNÉ ÚČETNÍ VÝKAZY

Plné účetní výkazy
PLNÉ ÚČETNÍ VÝKAZY - výsledovka, aktiva a pasiva v plném rozsahu (možnost volby výkazů v českém nebo anglickém jazyce). JDI NA UKÁZKU V PDF

 

 

 

 

BOD ZVRATU, HODNOTA FIRMY A ANALÝZA 12 OBDOBÍ


BOD ZVRATU

Analýza finančních ukazatelů v grefech
Analýza finančních ukazatelů v grafech
Bod zvratu se počítá z výsledovky. Automatický výpočet lze upravit. V části FLEXI PLAN můžete testovat vliv změny tržeb, ceny, variab. a fixních nákladů na rentabilitu. JDI NA UKÁZKU V PDF

 

HODNOTA FIRMY

Přehled zkrácených účetních výkazů a základních finančních ukazatelů
Modul hodnota firmy přibližuje problematiku oceňování firmy široké veřejnosti, kdy hodnotou firmy je budoucí CASH FLOW pro majitele (výnosová metoda), které si majitel z firmy bude moci vzít nebo použít na investice do rozvoje. JDI NA UKÁZKU V PDF

 

ANALÝZA až 12 OBDOBÍ

Analýza finančních ukazatelů v grefech
Analýza finančních ukazatelů v grafech
ANALÝZA AŽ 12 OBDOBÍ - měsíční/roční vývoj firmy:
ZKRÉCENÉ VÝKAZY V PDF
PLNÉ VÝKAZY V PDF
PŘEHLED UKAZATELŮ V PDF
CASH FLOW V PDF

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROGRAMU


Základní popis

 • Software finanční analýza firmy je určený majitelům a manažerům firem, finančním ředitelům, obchodním ředitelům, daňovým a finančním poradcům, osobám z finančního řízení a řízení rizika firem, finančním analytikům, investorům a osobám zodpovědným za hodnocení rizikovosti odběratelů. Pro další informace si můžete přečíst články FINANČNÍ ŘÍZENÍ S PROGRAMEM FAF a článek DODAVATELSKÉ RIZIKO.
 • Program lze využít jak při finanční analýze vlastní firmy, tak při hodnocení bonity odběratelů, dodavatelů či konkurence.
 • Cílem programu je, aby se finanční analýza stala praktickým nástrojem pro finanční řízení a plánování vaší firmy a komunikaci s bankami při jednání o poskytnutí úvěru.
 • Práce s programem je snadná: zadáte účetní výkazy a vyberete modul pro analýzu dat. Finanční analýza firmy je nejprodávanější software této kategorie na českém trhu. Součástí programu je rozsáhlý informační manuál.
 • Program finanční analýza pracuje v prostředí MS EXCEL
 • Vstupní data jsou účetní výkazy (rozvaha a výsledovka) podle podvojného účetnictví dle českých účetních standardů.
 • Software obsahuje databázi pro až 100 účetních závěrek
 • Finanční analýza podniku s možností hodnocení 1 až 5 období (nebo 1 až 12 období) v jednom okamžiku (výběr libovolných dat z databáze)
 • Ovládání přes MENU v horní části programu - přehledná struktura
 • Grafické výstupy ve stylu "DASHBOARD REPORTS" - uspořádání dat, které šetří čas zkoumáním detailů a umožňuje vidět hlavní trendy a události což je podstatné pro finanční řízení firmy.

Technické požadavky

 • SW požadavky: MS EXCEL (CZ) od verze 2007 (formát .xlsx nebo .xlsm)
 • HW požadavky: PC, minimálně volný prostor na disku pro jednu instalaci programu je 15 MB.
 • Oprávnění pro instalaci: pro instalaci jsou nutná lokální oprávnění, která umožňují přenos na HDD a oprávnění pracovat v prostředí MS EXCEL. Finanční analýza neobsahuje makra.
 • Zálohování dat: zálohování programu není součástí aplikace a musí být zajišťováno standardními nástroji.
 • Zobrazení: změnu velikosti zobrazení modulů finanční analýzy si můžete upravit přímo ve spuštěné aplikaci MS EXCEL a to buď v dialogovém okně Lupa (Zobrazit/Lupa) a nebo při stisku tlačítka CTRL prostým pohybem kolečka myši nahoru či dolů.

Informace o ceně, obchodních podmínkách a způsobu nákupu programu naleznete zde: