Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Úprava vlastního kapitálu a finanční analýza

Výši vlastního kapitálu zreálňují především věřitelé, kteří chtějí znát reálný podíl vlastního kapitálu na financování firmy, jelikož zpravidla čím je tento podíl vyšší, tím je firma bonitnější. Majitelé firem naopak chtějí, aby firma vypadala pro věřitele jako bonitní a jedním z hlavních aspektů je ukazatel podílu vlastního kapitálu. Proto majitelé firem vynalézají způsoby jak tento podíl zvýšit a nebo zabránit jeho snížení. Doporučuji proto za účelem zreálnění analýzy kapitálové struktury a finančních ukazatelů, které jsou počítány z vlastního kapitálu, ponížit vlastní kapitál například o tyto položky:

  • pohledávky za upsaný vlastní kapitál: výše vlastního kapitálu se musí o tyto pohledávky snížit, jelikož vlastní kapitál nebyl zcela uhrazen
  • dlouhodobý nehmotný majetek: SW, ocenitelná práva (např. patenty), goodwill atd. - hodnota nehmotných aktiv je často významně nižší než je účetní hodnota, firmy často úmyslně přes tyto položky navyšují VK (goodwill)
  • odložená daňová pohledávka: tvorba odložené daňové pohledávky navyšuje hospodářský výsledek a tím i výši vlastního kapitálu - tvorba je zpravidla spíše spekulací na budoucí vývoj, tudíž vzhledem k obezřetnosti ji z VK doporučuji odečíst.
  • oceňovací rozdíly: pokud budete mít k dispozici výkazy pěti různých náhodných společností s oceňovacími rozdíly, tak je vysoká pravděpodobnost, že u čtyř z nich jsou oceňovací rozdíly nadhodnocené za účelem posílení vlastního kapitálu či mohou mít jiný účel.... Z hlediska obezřetnosti, pokud neznáte reálný postup při vzniku oceňovacího rozdílu, tak je z vlastního kapitálu odečtěte.
  • znehodnocení aktiv, které není zoprávkováno - nedobytné pohledávky, neprodejné zásoby, znehodnocený finanční majetek atp. O tyto nezoprávkované položky snižujeme výši vlastního kapitálu (pokud o nich víme..), jelikož pokud by tyto položky byly zoprávkovány, ovlivnily by negativně hospodářský výsledek a tím zreálnily výši vlastního kapitálu.
  • Vlastní kapitál lze však i navýšit a to např. o tyto položky:
    • podřízené závazky (zpravidla banky požadují podřídit závazky za společníky, pokud se tak stane, banka by měla o tyto závazky navýšit vlastní kapitál při finanční analýze). Nicméně pozor na situaci, kdy tyto závazky jsou opět vytažené přes pohledávky z OS, nebo u menších společností přes extrémně vysokou výši pokladny. Pozn: podřízení znamená, že firma tyto závazky nemůže snížit bez souhlasu banky.
    • rezervy (pokud slouží rezervy k optimalizaci výsledku hospodaření)

Pokud nemáte dostatečné informace potvrzující reálnou hodnotu nehmotných aktiv či oceňovacích rozdílů, tak doporučuji při finanční analýze maximálně konzervativní postup a tyto položky od vlastního kapitálu odečíst - ostatně jako nástroj můžete použít program FINANČNÍ ANALÝZA . Nicméně pokud máte informace, které prokazují reálnou hodnotu těchto aktiv, odečítat je nemusíte - rozhodnutí je na vás.

< Zpět na články o finanční analýze