Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Výsledek hospodaření a jeho zkreslení:

Pokud analytik dostane do rukou účetní výkazy neznámé firmy, tak zpravidla první co udělá je, že se podívá na velikost celkových tržeb a hospodářský výsledek ve výsledovce. Velikost tržeb vypovídá o velikosti analyzovaného subjektu a hospodářský výsledek je klíčový pro hodnocení kvality podnikání tohoto subjektu. Nicméně sám hospodářský výsledek, natož jeho absolutní výše, mají jen omezenou vypovídací schopnost pro finanční analýzu rentability. Hospodářský výsledek je zpravidla zkreslený mimořádnými a nefinančními účetními operacemi a jeho absolutní výše, bez poměřitelnosti k nějaké další hodnotě, nemá příliš vypovídací schopnost. Z těchto důvodů se pro výpočet rentability upravuje hospodářský výsledek dle potřeb analytika a až následně se tento upravený výsledek hospodaření poměří zpravidla vůči tržbám (rentabilita tržeb - ROS), majetku (rentabilita aktiv - ROA) či vlastnímu kapitálu (rentabilita vlastního kapitálu - ROE).

Co je výsledek hospodaření (zisk/ztráta)?

Výsledek hospodaření se vypočítá z výsledovky jako rozdíl výnosů a nákladů. Zisk vznikne pokud jsou výnosy vyšší než náklady. Pokud jsou výnosy nižší než náklady, vznikne ztráta. Výsledek hospodaření však nezohledňuje povahu těchto nákladů a výnosů. Například pokud společnost vytvoří v daném roce zisk rozpuštěním rezerv z minulých let a po odečtení těchto rezerv z výpočtu je společnost za daný rok reálně ve ztrátě, tak zisk nevypovídá o reálném provozním hospodaření společnosti za daný rok. Hospodářský výsledek zpravidla neodráží reálnou rentabilitu společnosti a je nutné jej proto upravit.

Proč zisk není příjmem?

Zisk není příjmem, jelikož výsledovka nezachycuje příjmy a výdaje, tedy reálný tok peněz, ale zachycuje výnosy a náklady. Ke sledování příjmů a výdajů je určený výkaz cash flow. Kdy je výnos příjmem? Pokud se jedná o prodej v hotovosti je výnos i příjmem. Pokud se jedná o prodej na fakturu s odloženou splatností, je výnos v okamžiku vystavení faktury, nicméně příjem až v okamžiku uhrazení faktury, respektive pohledávky.

Příklady zkreslení výsledku hospodaření:

  1. Zisk byl vytvořen nepeněžními účetními operacemi: rozpuštěním rezerv či opravných položek do výnosů, přeceněním zásob, vytvořením odložené daňové pohledávky aj. Společnost je ztrátová z provozní činnosti, nicméně proúčtováním těchto operací dosáhla opticky zisku.
  2. Zisk byl vytvořen z činnosti neprovozní povahy: mimořádné výnosy (pojistné plnění pojišťovny, releasing strojů, prodej budovy aj.). Společnost je ztrátová z provozní činnosti, pouze těmito mimořádnými operacemi peněžní povahy dosáhla zisku. Pozn: Na rozdíl od nepeněžních účetních operací, s výjimkou rozpuštění opravných položek proti reálnému zpeněžení aktiv, znamenají tyto operace zpravidla i příliv cash flow.
  3. Problematické/nedobytné pohledávky či neprodejné/znehodnocené zásoby převýšily zisk společnosti. Společnost vydělala 1 mil. Kč, nicméně vznikly jí nedobytné pohledávky či neprodejné/znehodnocené zásoby ve výši 3 mil.Kč. Reálně spol. dosáhla ztráty –2 mil. Kč. Pozn: Pokud by společnost tuto skutečnost zohlednila vytvořením opravných položek, tak výsledek hospodaření odpovídá skutečnosti, nicméně zpravidla tento přístup volí firmy, které toto zreálnění výsledku hospodaření nepoškodí (reakce věřitelů aj.). Problematické pohledávky lze vyčíst ze struktury pohledávek ve výroční zprávě – zpravidla pohledávky nad 180 dnů PLS (pokud se nejedná např. o pozastávky). Informaci o vývoji kvality oběžných aktiv zjistíme také z trendu ukazatele doby obratu zásob a doby splatnosti pohledávek.
  4. Samotný výsledek hospodaření je dále zkreslený o inflaci: odpisování historických cen, oceňování zásob FIFO, účtování úrokových nákladů. Pozn: Inflace znehodnocuje dlouhodobé závazky.
  5. Pro zajímavost uvádím navýšení výsledku hospodaření z neprovozní činnosti v USA formou oceněním závazků na tzv. Fair Value (FAS 157 a 159). Zjednodušeně, pokud se zvýší úvěrové riziko firmy, snižuje se i hodnota dluhu firmy z pohledu věřitele. Dochází tedy k poklesu hodnoty závazků firmy (pouze skrze přehodnocení, reálná výše závazku zůstává stejná) a vzniku zisku. Tento zisk však není reálný a firma jej nikdy nebude reálně inkasovat, pouze snad v případě konkurzu.......

Z výše uvedeného vyplývá, že reálný zisk/ztráta z provozní činnosti společnosti není účetní zisk, ale účetní zisk upravený především o nepeněžní operace, mimořádné účetní operace a problematická aktiva znehodnocená za dané účetní období. Automatické úpravy výsledku hospodaření a podrobnou analýzu rentability nabízí program finanční analýza.

< Zpět na články o finanční analýze