Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Jaké skutečnosti nejvíce ovlivňují CASH FLOW?

CASH FLOW a změna tržeb:

 • Růst tržeb: Při růstu tržeb rostou oběžná aktiva (CASH FLOW-) což zvyšuje tlak na financování. Současně zpravidla rostou fixní náklady a investiční výdaje (CASH FLOW-).
 • Pokles tržeb: Při poklesu tržeb by logicky mělo docházet k uvolnění CASH FLOW poklesem oběžných aktiv. Nicméně zpravidla společnost nestačí přizpůsobit výši zásob a náklady nové úrovni tržeb a pokles má proto zpravidla negativní dopad na CASH FLOW.

CASH FLOW a změna samofinancování:

 • z provozního CASH FLOW (upravený HV o nepeněžní účetní operace, zisk/ztráta z mimořádné činnosti a prodeje majetku)
 • zisk ztráta z prodeje majetku a mimořádné činnosti
 • změna vlastního financování z titulu financování za skupinou vč. změny vlastního kapitálu z titulu např. navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem či výplaty podílu na zisku

Software pro výpočet výkazu CASH FLOW.

CASH FLOW a pohledávky z obchodního styku:

 • podíl prodeje v hotovosti či na fakturu s odloženou splatností
 • délka poskytovaných splatností odběratelům
 • reálná platební morálka odběratelů
 • výše nedobytných pohledávek

CASH FLOW a zásoby:

 • délka výrobního cyklu
 • podíl výroby na sklad vs. výroba na objednávku
 • způsob řízení skladových zásob (just in time aj)
 • podíl dodávek odběratelům ze skladu a podíl dodávky napřímo
 • podíl prodejů z konsignačního skladu dodavatele
 • výše znehodnocených zásob

CASH FLOW a závazky z OS

 • podíl nákupů v hotovosti či na fakturu s odloženou splatností
 • poskytované dodavatelské splatnosti
 • platební morálka dodavatelům

Ostatní příklady skutečností, které ovlivňují CASH FLOW firmy

 • Investiční výdaje
 • Přístup k bankovnímu financování - schopnost získat/udržet bankovní financování
 • Splátky dlouhodobých úvěrů, půjček a závazků vč. splátky leasingů
 • Tvorba pozastávek u stavebních společností
 • aj.

 

Další doporučené články:

 

< Zpět na články o finanční analýze