Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Doba obratu zásob

K čemu je ukazatel doby obratu zásob?

Ukazatel doby obratu zásob měří rychlost/dobu s jakou společnost průměrně prodá své zásoby. Zjednodušeně pokud je doba obratu zásob 60 dnů, znamená to u obchodní společnosti, že od okamžiku nákupu zboží do okamžiku prodeje zboží leží zboží průměrně 60 dnů na skladu. U výrobní společnosti s dobou obratu např. 90 dnů zahrnuje tato hodnota celý výrobní cyklus, tedy od okamžiku nákupu materiálu, přes výrobu, do okamžiku prodeje výrobku. Z hlediska řízení cash flow je důležité, že čím je ukazatel doby obratu zásob nižší, tím méně zdrojů k financování zásob firma potřebuje a naopak. Obrátku zásob je dobré sledovat v trendu. Rostoucí obrátka zásob může být důsledkem např. sezónní povahy podnikání firmy či změny řízení skladu (navýšení skladových zásob vzhledem k novým požadavkům odběratelů – just in time atp.), ale zpravidla to odráží nárůst méně prodejných či znehodnocených zásob.

Při hodnocení doby obratu zásob bychom měli zohlednit zejména:

 • trend tržeb – růstový trend tržeb vytváří zpravidla tlak na růst zásob – tyto zásoby je třeba financovat. Nebezpečný může být např. přílišný optimismus při skokovém růstu tržeb vedoucí k významným nákupům - při poklesu tržeb pak tyto nákupy musí firma financovat. Naopak pokles tržeb, například v důsledku recese, se promítne zpravidla ve zpomalení obrátky zásob z důvodu kumulace neprodaných zásob, či nárůstu podílu problematicky prodejných zásob na celkových zásobách. Pozn: Některé prodejní metody mohou významně přelévat pohledávky z OS do zásob. Například tehdy pokud zboží v případě, že nebude prodáno odběratelem může být dodavateli vráceno a tyto vratky tvoří významnou část obratu.
 • sezónnost podnikání – pokud je činnost společnosti významně sezónní, tak před počátkem sezóny a v začátku sezóny má extrémně vysoký sklad, což zhoršuje v tento okamžik výpočet ukazatele obratu zásob. Při finanční analýze účetních výkazů je proto dobré mít vždy dvě srovnatelná období, aby jste mohli porovnat reálný meziroční trend.
 • prodej napřímo (nikoli ze skladu) a prodeje z konsignačních skladů dodavatelů - Například pokud firma prodává 50% svých tržeb napřímo (objednávka odběratele se přenáší na objednávku u dodavatele – zboží nejde z vlastního skladu, či skladem pouze prochází), tak reálná obrátka zásob bude po úpravě výpočtu ukazatele o prodej napřímo dvojnásobná. Podobně pokud firma generuje 50% tržeb z konsingančních skladů, jelikož tyto zásoby jsou majetkem dodavatele.
 • způsob účtování zásob - pozor na změny přeceňování zásob či změny účetní metody oceňování zásob – zpravidla účelové přecenění zásob má jako důsledek nadhodnocení reálné hodnoty zásob (nahodnocení celkové likvidity) a nárůst rentability i výši vlastního kapitálu. Účelové přehodnocení zásob se zpravidla odrazí v nárůstu ukazatele doby obratu zásob.
 • druh zásob - zásoby podléhají cenovým výkyvům, módním trendům, expirují atp.
 • možné důvody snížení skladových zásob – příklady:
  • efektivnější řízení zásob (logistika, řízení výroby, plánování)
  • zoprávkování starých zásob
  • výprodeje – negativní vliv na marži (hospodářský výsledek), nicméně pozitivní vliv na CASH FLOW
  • přenesení financování skaldu na dodavatele – vznik konsignačního skladu
  • přenesení financování materiálu na odběratele (např. zálohy, práce ve mzdě)

VÝPOČET UKAZATELE DOBY OBRATU ZÁSOB:

Výpočet ukazatele doby obratu zásob (dny) = (zásoby * počet dnů v období) / (náklady na prodané zboží + ( tržby za prodej výrobků a služeb*(100%-marže*))) Pozn: Pokud neznáte marži, doplňte například 20%, to je nic proti ničemu.... nebo tržby za prodej zboží ponechte v plné výši (nenásobte %).

Výpočet doby obratu zásob je často chyběn počítán z celkových tržeb (tržby za prodej zboží, výrobků a služeb). Nicméně je třeba si uvědomit, že zásoby jsou při prodeji účtovány v ceně pořízení a prodej zásob a výrobků je včetně marže. Tedy pokud firma dosahuje vysokých marží na prodeji zásob, bude ukazatel významně zkreslený – výpočet bude lepší než je realita. Pokud analyzujete vlastní firmu, doporučuje se při výpočtu rozdělit zásoby na materiál, výrobky, zboží, nedokončenou výrobu atp. a proti tomu postavit odpovídající spotřebu. Ještě lepší alternativou je znát strukturu zásob podle obrátky: např. zásoby s obrátkou do 30 dnů, 60 dnů, 90 dnů, do 120 dnů atd.- pravidelná analýza konkrétních položek skladu a jejich obrátky je pro dobré řízení firmy nepostradatelná. Externí analytik se zpravidla řídí především podle ukazatele doby obratu zásob - tato hodnota je jako hlavní vodítko trendu trendu obrátky zásob zpravidla dostatečná.

Ačkoli obrat zásob, podobně jako obrat pohledávek, odráží z velké části oborové zvyklosti, lze stanovit přibližné optimální hodnoty ukazatele, tyto optimální hodnoty jsou součástí programu FAF.

Další doporučené články:

 

< Zpět na články o finanční analýze