Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 CASH FLOW analýza

CASH FLOW analýza vychází z výkazu CASH FLOW, který je součástí účetní závěrky u auditovaných společnosti. Pokud výkaz nemáme k dispozici je nutné jej vypočítat či využít programu, který výpočet CASH FLOW poskytuje jako například program FAF. Cílem finanční analýzy CASH FLOW je zhodnocení příjmů a výdajů firmy za sledované období. Sledovaným obdobím je obvykle rok, půlrok, kvartál, nebo měsíc. CASH FLOW analýza je nezbytnou součástí analýzy účetních výkazů a s její pomocí snadněji poznáme jaká je finanční pozice firmy a to jak současná tak budoucí.

CASH FLOW analýza poskytne informace o tom:

  • jak společnost reálně hospodaří v provozní (provozní CASH FLOW) a neprovozní oblasti (jednorázový prodej budovy, mimořádné výnosy, náklady aj.). Zdrojem informací je především výsledovka, kde je hospodářský výsledek upravený o nepeněžní operace (odpisy, rezervy aj.) a mimořádné operace (zisk z prodeje CP, budov, pozemků atp.).
  • jaká aktiva nově financuje (např. nárůst zásob) či jaké aktiva jsou zdrojem financování (např. pokles pohledávek)
  • jaká pasiva nově financuje (např. ztrátové hospodaření, či splacení splátky úvěru) a jaká pasiva jsou zdrojem nového financování (nárůst závazků z obchodního styku, ziskové hospodaření aj.)

Program pro výpočet výkazu CASH FLOW.

CASH FLOW analýza v souvislostech

  • Příklad 1 - výkaz CASH FLOW v souvislostech: pokud dojde k nárůstu zásob o 10 mil. a poklesu závazků z OS o 5 mil. tak společnost musela financovat výdaj ve výši 15 mil. Z výkazu CASH FLOW bychom měli poznat z jakých zdrojů: např. společnost načerpala provozní úvěr (5 mil.), vygenerovala provozní CASH FLOW (+5 mil.) a poklesly jí pohledávky z OS o 5 mil.
  • Příklad 2 - vazba na finanční ukazatele (např. ukazatel celkové likvidity, pracovního kapitálu a splatnosti závazků z OS) - společnosti poklesl pracovní kapitál o 10 mil. a vzrostla splatnost závazků o 30 dnů. Z výkazu CASH FLOW se např. dozvíme, že společnost vygenerovala provozní CASH FLOW ve výši 5 mil, nicméně je použila na vyplacení dividend a že důvodem poklesu pracovního kapitálu je investiční činnost z provozních zdrojů firmy. Známe tedy důvod oslabení likvidity společnosti – investice, na které společnost nevydělala a financovala je z provozních zdrojů. A známe i důsledek prodloužení splatnosti závazků o 30 dnů.
  • Příklad 3 - vazba na výsledovku: společnost dosáhla ztrátu ve výši -5 mil. Kč, nicméně z výkazu CASH FLOW je zřejmé, že tato ztráta byla způsobená jednorázovým prodejem materiálu se ztrátou -10 mil. Spol. je tedy zisková v provozní oblast +5 mil, což je z hlediska hodnocení perspektivy rentability firmy pozitivní informace pokud se domníváme, že další znehodnocené zásoby firma neeviduje a že se jednalo o mimořádnou záležitost, která se nebude opakovat.

V rámci souboru článků "finanční analýza v praxi" je i samostatný text, který popisuje výkaz CASH FLOW, neboli přehled o peněžních tocích, a to včetně jeho využitelnosti pro finanční analýzu.

 

Další doporučené články:

< Zpět na články o finanční analýze