Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 K čemu slouží CASH FLOW?

CASH FLOW umí odpovědět například následující otázky:

 • Kolik společnost vygeneruje provozního CASH FLOW - výsledek hospodaření je upraven o nepeněžní položky a položky mimořádné povahy čímže se dozvíme např:

  Příklad 1: Díky znalosti CASH FLOW se dozvíme, že ačkoli společnost dosáhla zisk ve dvou letech po sobě, v provozní činnosti byla oba dva roky ztrátová jelikož například dotovala zisk rozpuštěním rezerv a prodejem majetku.
  Příklad 2: Společnost je dlouhodobě ztrátová, nicméně likvidita naopak roste. Díky znalosti CASH FLOW se dozvíme, že důvodem může být například fakt, že společnost nedokáže provozní činností plně pokrýt náklady na odpisy, což je nepeněžní náklad a při přičtení tohoto nákladu k výsledku hospodaření je spol. každoročně zisková.

Pozn: Výpočet provozního CASH FLOW poskytuje ekonomický software FAF pro finanční analýzu firem.

 • Jak vysoký dlouhodobý úvěr si může společnost půjčit, respektive jaké splátky je schopna dlouhodobě splácet vzhledem k výši provozního CASH FLOW a ostatních výdajů firmy.
 • Co způsobilo změnu pracovního kapitálu (pracovním kapitálem je myšlen rozdíl mezi krátkodobými aktivy a pasivy). Například důvodem poklesu pracovního kapitálu o 5 mil. je ztráta v provozním CASH FLOW ve výši 2 mil. a vyplacení podílu na zisku ve výši 3 mil. Tento pokles pracovního kapitálu firma financovala např. růstem závazků z OS o 3 mil. a inkasem dlouhodobé pohledávky ve výši 2 mil. Kč.
 • Z jakých zdrojů společnost financovala nárůst pohledávek a zásob. Ze znalosti CASH FLOW se např. dozvíme, že zdrojem byly dodavatelé (prodloužení splatností závazků z OS), příjem z prodeje dlouhodobého majetku, půjčka společníka, provozním úvěr banky, finanční úřad atp.
 • V jaké výši jsou investice dle finančních výkazů a z jakých zdrojů spol. tyto investice financovala?
 • Vyplatila si společnost podíl na zisku/dividendy?
 • Jak se změnila výše bankovních úvěrů a výpomocí a s jakým dopadem na finanční stabilitu firmy atp.

< Zpět na články o finanční analýze

Software pro výpočet výkazu CASH FLOW.