Finanční analýza firmy


Analýza účetních výkazů
Úvod do analýzy účetních výkazů
Analýza výsledovky
Analýza aktiv
Analýza pasiv
Analýza CASH FLOW
 
RENTABILITA
Analýza rentability
Reálný výsledek hospodaření?
EBITDA a provozní CASH FLOW
Ukazatel rentability tržeb
Ukazatel rentability aktiv
Ukazatel rentability vl. kapitálu
Bod zvratu
 
LIKVIDITA a AKTIVITA
Analýza likvidity
Co je to likvidita?
Jaká jsou hlavní likvidní rizika
Celková likvidita a pracovní kapitál
Ukazatel běžné likvidity
Ukazatel pohotové likvidity
Ukazatel doby obratu pohledávek
Ukazatel doby obratu zásob
Ukazatel doby splatnosti závazků
Provozní cyklus
Peněžní cyklus
Co když analýza a analýza likvidity
 
ZADLŽENOSŤ
Analýza kapitálové struktury
Úprava vl. kapitálu pro analýzu
Ukazatel podílu vlastního kapitálu
Poměr cizích zdrojů k vl. kapitálu
Finanční zadluženost
Ukazatele krytí dluhů
 
CASH FLOW
Co je CASH FLOW?
Co nejvíce ovlivňuje CASH FLOW?
K čemu slouží CASH FLOW?
Analýza CASH FLOW
Ukazatel provozní CASH FLOW
Metody vykazování CASH FLOW
Nepeněžní náklady a výnosy
 
OSTATNÍ
SWOT analýza podniku
Dodavatelské riziko
Finanční řízení s programem FAF

 Pohotová likvidita

Pohotová likvidita (cash ratio)

Ukazatel pohotové likvidity snižuje krátkodobá aktiva o zásoby, tedy o krátkodobé aktivum, které negeneruje peníze v případě, že nedojde k jeho prodeji a zároveň i krátkodobé pohledávky, které již představují realizovaný prodej, nicméně nikoli pohotové prostředky. Pohotová likvidita vyjadřuje, jaká část krátkodobých závazků je krytá pouze finančním majetkem. Tento ukazatel je významný především při finanční analýze likvidity velkých korporací. Ukazatel může být významně zkreslený náhodnými/sezónními/účelovými pohyby na účtu ke konci roku – tento ukazatel s proto v praxi příliš nevyužívá a při hodnocení pohybu finančního majetku stačí pohled do výkazů společnosti či lépe výkazu cash flow. Standardní finanční analýza preferuje ukazatel celkové likvidity a běžné likvidity. V české literatuře je pohotová likvidita nazývána také jako likvidita 1.stupně.

Výpočet ukazatele rychlé likvidity = krátkodobý finanční majetek / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry + krátkodobé finanční výpomoci)

< Zpět na články o finanční analýze